Phát huy vai trò hương ước, quy ước trong xây dựng  làng (thôn, ấp, bản...) văn hóa giai đoạn hiện nay
09 Tháng Tư, 2021

Phát huy vai trò hương ước, quy ước trong xây dựng làng (thôn, ấp, bản...) văn hóa giai đoạn hiện nay

Hương ước, quy ước là di sản văn hóa được hình thành trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc; là tri thức dân gian được tích lũy, đúc kết từ nhiều thế hệ, không ngừng được bổ sung hoàn thiện và trở thành hình thái văn hóa pháp lý đặc biệt; là văn bản quy phạm xã hội, trong đó quy định các quy tắc ứng xử do cộng đồng dân cư cùng thỏa thuận đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội của nhân dân, nhằm gìn giữ và phát phát huy những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng.

 
Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch