Tin tức

Phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

01 Tháng Sáu 2020

Ngày 01/6/2020, Cục Văn hóa cơ sở đã ban hành Thể lệ số 306/TL-VHCS về tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cuộc thi được phát động nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân để xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin và sự gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Đảng. Phản ánh kết quả và những cố gắng trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị, nhất là trong mục tiêu “kép” vừa chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thu hút mọi sự quan tâm của nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2020. Đồng thời, tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; sự phát triển lớn mạnh của Đảng qua các kỳ đại hội; những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam, nhất là trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước. Những thành tựu trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… của đất nước. Những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội XIII của Đảng, tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ban Tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 16/7/2020 và dự kiến lễ tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi vào tháng 12/2020./.

Tham khảo Thể lệ cuộc thi tại đây./.

Minh Hiếu

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch