Xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam

Đặc sắc văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Lô Lô đen
27 Tháng Mười Một 2020

Theo thống kê hiện nay, dân số đồng bào Lô Lô có khoảng trên 3.500 người, họ sống xen kẽ lâu đời với các đồng bào dân tộc khác như đồng bào dân tộc Mông, Tày, Kinh… nhưng đến nay người Lô Lô đen vẫn giữ được những giá trị truyền thống của mình, đặc biệt là những phong tục tập quán trong cưới hỏi, tang ma, lễ hội và thêu dệt.

Vai trò giáo dục gia đình trong bồi dưỡng đạo đức, nhân cách con người
23 Tháng Chín 2020

Vai trò của gia đình luôn đóng vai trò quan trọng trong mỗi con người, bởi gia đình là tổ ấm, là tình thương, nơi chia sẻ cay đắng, ngọt bùi, đó cũng là truyền thống quý báu xuyên suốt của Gia đình Việt Nam qua các thế hệ

Phát huy vai trò hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở giai đoạn hiện nay
30 Tháng Bảy 2020

Từ thực tiễn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở nước ta trong những năm qua đã khẳng định vị trí, vai trò và giá trị của của hương ước, quy ước đối với việc quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư, góp phần điều chỉnh, giải quyết các mối quan hệ cụ thể của thôn, làng, ấp, bản mà pháp luật chưa điều chỉnh...

Thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19
14 Tháng Tư 2020

Mùa lễ hội năm nay đã diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, diễn biến khó kiểm soát của dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho tất cả các lễ hội ngừng không tổ chức.

Nâng cao vai trò của cộng đồng, gia đình trong phòng, chống dịch Covid-19
03 Tháng Tư 2020

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn số 1358/BVHTTDL-VHCS gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc nâng cao vai trò của cộng đồng, gia đình trong phòng, chống dịch Covid-19.

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch