Chức năng nhiệm vụ

Cục Văn hóa cơ sở là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa cơ sở và quảng cáo; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở và quảng cáo theo quy định của pháp luật; được Bộ trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa cơ sở và quảng cáo, phát triển sự nghiệp văn hóa cơ sở theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cục Văn hóa cơ sở có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Văn hoá cơ sở quy định tại Quyết định số 4838/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 12 năm 2017.

 

Địa chỉ: 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024)-3825.1677  

Fax: (024)-3944.8344

Email: cucvhcs-vhttdl@chinhphu.vn

Website: www.vhttcs.org.vn

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch