Cơ cấu tổ chức

1. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Phòng Kế toán, Tài chính;

c) Phòng Thiết chế văn hóa cơ sở;

d) Phòng Xây dựng đời sống văn hóa;

đ) Phòng Quản lý hoạt động lễ hội;

e) Phòng Quản lý hoạt động quảng cáo;

g) Phòng Nghệ thuật quần chúng;

h) Phòng Tuyên truyền cổ động;

i) Phòng Hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa cơ sở.

3. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục:

Tạp chí Xây dựng đời sống văn hoá.

4. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Ảnh Cổ Động về...
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chương trình xây dựng nông thôn mới