Cơ cấu tổ chức

1. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Phòng Kế toán, Tài chính;

c) Phòng Thiết chế văn hóa cơ sở;

d) Phòng Xây dựng đời sống văn hóa;

đ) Phòng Quản lý hoạt động lễ hội;

e) Phòng Quản lý hoạt động quảng cáo;

g) Phòng Nghệ thuật quần chúng;

h) Phòng Tuyên truyền cổ động;

i) Phòng Hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa cơ sở.

3. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục:

Tạp chí Xây dựng đời sống văn hoá.

4. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.