Danh bạ điện thoại

Họ và tên

Chức vụ

ĐT

cơ quan

Ninh Thị Thu Hương

Cục trưởng

3944.8386

Nguyễn Công Trung

Phó Cục trưởng

3943.9719

Vi Thanh Hoài

Phó Cục trưởng

3826.8476

Vũ Việt Dũng

Phó Cục trưởng

3944.8353

Dư Ngọc Bình

Chánh Văn phòng

3825.1677

Đỗ Thị Mai Hương

Phó Chánh Văn phòng

Phạm Tuấn Linh

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó Chánh Văn phòng - Kế toán trưởng

3928.7726

Nguyễn Công Quang

Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động

3928.8259

Bùi Hùng Thanh

Phó Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động

Nguyễn Quốc Huy

Trưởng phòng Nếp sống văn hóa

3944.8342

Nguyễn Thu Trang

Phó Trưởng phòng Nếp sống văn hóa

Nguyễn Duy Kiên

Phó Trưởng phòng Nếp sống văn hóa

Trịnh Thị Thu Liên

Trưởng phòng Văn nghệ quần chúng

3944.8343

Trương Minh Linh Giang

Phó Trưởng phòng Văn nghệ quần chúng

Đoàn Đăng Đức

Phó Trưởng phòng Văn nghệ quần chúng

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng phòng Quản lý hoạt động quảng cáo

3944.8340

Vũ Thu Thủy

Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động quảng cáo

Lương Đức Thắng

Phó Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH

3928.8241

Phùng Quang Luyến

Phó Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH

Đặng Xuân Mã

Tổng Biên tập tạp chí Xây dựng Đời sống văn hóa

3943.4776

Vũ Phạm Thanh Hương

Trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ

3943.2656

Nguyễn Lan Hương

Phó Trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ

3928.7142

Quản Văn Hải

Phó Trưởng phòng Quản lý nghiệp vụ